Ceglédbercel Község Honlapja
ma 2017. január 2., Ábel napja van
Főoldal » Önkormányzat » Pályázatok, beszerzések » Kiírt pályázatok »

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2015. évi pályázati kiírása: Kulturális, Nemzetiségi és Sport támogatási keret

Megjelent: 2015. április 13.; Utolsó frissítés: 2015. április 18.

Ceglédbercel Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 09.) önkormányzati rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti, a helyi civil szervezetek, önszerveződő csoportok, magánszemélyek önálló kezdeményezéseinek pályázati úton történő támogatását, rendelkezésre álló forrásaik kiegészítését, az önként vállalt, közösségformáló és –megtartó programok, rendezvények megvalósításának hatékonyabbá tételét.

A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni. A pályázat benyújtása nem biztosítja automatikusan az igényelt támogatást, a pályázatok elbírálásáról és az esetleges támogatásról a Bírálóbizottság zárt ülés keretében dönt, melynek eredményéről a pályázót értesíti. 

Pályázati célok: (A pályázóknak törekedni kell Ceglédbercel kulturális és szellemi értékének gyarapítására.)

 • Kulturális és művészeti program, rendezvény (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.
 • Nemzetiségi kulturális és hagyományőrző program, rendezvény (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.
 • Sportesemény, sportvetélkedő (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.

A pályázati célok meghatározásakor, illetve a pályázati program részletes kidolgozásakor törekedni kell a támogató azon igényére, hogy az évente megrendezésre kerülő programok, rendezvények megújuljanak: az eddigi megvalósításhoz képest tartalmazzanak új elemeket, új elképzeléseket, melyet a pályázati dokumentációban hangsúlyozni kell.

A pályázati program megvalósítási helyszíne és időpontja:

Pályázatot beadni a Ceglédbercel község területén 2015. május 1. és 2015. december 20. között megvalósuló programokra lehet.

Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege:

 • civil szervezetek és önszerveződő csoportok esetén 100.000,- Ft
 • magánszemélyek esetén 80.000,- Ft

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek. A támogatás nem használható fel reprezentációs célokra és útiköltség támogatásra.

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, aki az előző támogatással a megadott határidőig nem számolt el.

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek 50%-a a támogatási szerződést követő 30 napon belül, a fennmaradó 50%-a a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és a Bírálóbizottság által történő elfogadása után kerül átutalásra.

A keretre pályázatot nyújthatnak be:

 • Ceglédbercel székhelyű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek
 • közoktatási, közművelődési intézményekben működő önszerveződő csoportok
 • Ceglédbercelen állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be, több pályázat beadása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelennek minősül.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázati dokumentációt 1 eredeti és 2 másolati példányban, postai úton, zárt borítékban kell beküldeni, „2015. évi önkormányzati pályázat” megjelöléssel az alábbi címre:

Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

A pályázat postára adásának határideje: 2015. április 30.

A pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs!

A pályázat beadása után a pályázat kiírója egyszeri hiánypótlás lehetőségét biztosítja!

A pályázati dokumentáció formai követelményei:

A pályázati dokumentáció benyújtása papír alapon történik, a pályázati adatlap kitöltésével, a tartalmi követelményekben előírt kötelező mellékletek csatolásával, 1 eredeti és 2 másolati példányban. A pályázati anyagot címlappal, tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve! A formai követelményeket nem teljesítő pályázati anyag érvénytelennek minősül.

A pályázati dokumentáció tartalmi követelményei:

A pályázati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell a helyesen kitöltött pályázati adatlapot, illetve az alább felsorolt mellékleteket:

A pályázó eddigi tevékenységének bemutatása:

 • pályázó tevékenységi körének, működésének bemutatása
 • megvalósított programok, rendezvények (időpont, helyszín, résztvevők száma, nézőszám)
 • kiadványok megjelentetése (időpont, példányszám)

A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:

 • helyszín és időpont megadása, részletes programterv
 • résztvevők (fellépők, művészek, sportolók) felsorolása, várható létszáma
 • a program nyilvánosságának biztosítása, hirdetése, média-megjelenése
 • a program várható jövőbeni hatásai

A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:

 • várható költségek részletes kalkulációja (egységárak, összesítések)
 • a költségkalkuláció alapját jelentő árajánlatok csatolása
 • Igazolás a program megvalósítási helyszínének rendelkezésre állásáról

(pl. szabadtéri rendezvény esetén területhasználati engedély, beltéri rendezvény esetén teremfoglalási visszaigazolás)

A beérkezett pályázatok elbírálásának módja és határideje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról és az esetleges támogatásról a Bírálóbizottság zárt ülés keretében dönt a pályázat beadási határidejét követő 15 napon belül, melynek eredményéről a pályázót értesíti. A nyertes pályázatok listája a döntést követően Ceglédbercel Község Önkormányzatának honlapján tekinthető meg:www.cegledbercel.hu

A támogatási szerződés megkötése:

A nyertes pályázókkal Ceglédbercel Község Önkormányzata támogatási szerződést köt az elbírálást követő 15 napon belül.

A megvalósított program nyilvánosságának biztosítása:

A megvalósítást megelőzően biztosítani kell a pályázati program nyilvánosságát, hogy minél szélesebb körben ismert és látogatott legyen. Ehhez a Ceglédberceli Híradó, vagy a Dél-Pest Megyei SzuperInfo biztosít megjelenési lehetőséget. A programot a megvalósítást megelőzően legalább 1 alkalommal meg kell hirdetni, ennek elmulasztása a pályázati beszámoló elutasítását vonja maga után.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és elfogadása:

A pályázó a pályázati program megvalósulását követően elkészíti a program szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyet papír alapon, 1 eredeti példányban, postai úton, zárt borítékban eljuttat a program befejezési időpontját követő 30 napon belül az alábbi címre:

Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal
2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

A szakmai és pénzügyi beszámoló formai és tartalmi követelményei:

A szakmai és pénzügyi beszámolót címlappal, tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a program helyszínét, időpontját, időtartamát,
 • a résztvevők (fellépők, művészek, sportolók) felsorolását és létszámát,
 • a közönség létszámát,
 • a meghívott díszvendégek, szervezetek, az együttműködő partnerek, illetve a megjelent média felsorolását,
 • a program megvalósítását támogatók (pályázati kiíró, szervezet, cég, magánszemély) felsorolását,
 • a program nyilvánosságát biztosító média-megjelenések felsorolását,
 • a program értékelését, utóéletét, előremutató hatásait.

A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell:

 • pályázati elszámoló lapot, 
 • a pályázati elszámoló lapon szereplő bizonylatok hitelesített másolatait.

Amennyiben a megvalósítás az eredeti pályázati programtól, illetve költségvetésétől lényegesen eltértek, azt a beszámolóban indokolni kell. Ha a pályázó más forrásból is kapott támogatást a megvalósításhoz, annak tényét és összegét a beszámolóban közölni kell. Felsoroltak elmulasztása esetén a Bírálóbizottság elutasíthatja a beszámoló elfogadását, illetve dönthet a támogatás visszafizetéséről.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a www.cegledbercel.hu honlapról, valamint átvehető Ceglédbercel Község Önkormányzatának Hivatali Titkárságán (2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.).

Ceglédberceli hírek